OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Príjmy z 2 % dane

    Centrum nepočujúcich v Žiline má vo svojej evidencii spravenú aj štatistiku poukázaných 2 % a počet členov od roku 1995. Na rozdiel od ústredia funguje len na princípe nepriamej forme financovania, je závislé od členských príspevkov, ktoré sa platia na začiatku roka v sume 10 € na jedného člena, a predovšetkým od 2% z dane príjmu. Všetky príspevky sa využívajú na chod celého centra, kde sú najväčšími výdavkami nájomné za užívanie nebytového priestoru, športové a kultúrne akcie.

    Výbor centra zvoláva štyri krát do roka členskú schôdzu, kde oboznamuje členov o návrhoch programu, zmenách v legislatíve tykajúcich sa zdravotne ťažko postihnutých, kompenzačných pomôckach, finančných stavoch centra Žilina a predovšetkým ich motivuje k dobrovoľnej práci a zháňaniu sponzorských príspevkov, za čo ich minimálne ohodnotí formou vecného daru.